ƏLAQƏ

OBYEKTİN ÜNVANI:

Ələsgər Ələkbərov, Mikayıl Müşfiq,
Seyfəddin Dağlı,
İsmayıl bəy Qutqaşınlı
küçələrinin kəsişməsi